Περιβάλλον

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η εξέλιξη των συστημάτων καθαρισμού στα πλαίσια της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια, τόσο από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή όσο και την Εθνική νομοθεσία έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες και περιορισμοί για την ορθή και σύννομη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων και όλες οι εταιρείες και επιχειρήσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να προβούν σε κατάλληλες συνεργασίες για την διαχείριση αυτών.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και είναι καταχωρημένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Power CleanHMA 1412) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας δημιουργώντας ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι εργασίες διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων από την εταιρεία μας είναι:

  • Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β` 30.12.2016) Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.
  • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)    «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
  • Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β` 30.6.2006) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»
  • Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β` 28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)