Επικίνδυνα Απόβλητα

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, περιέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες (τοξικές , χημικές,υδρογονάνθρακες και παράγωγα αυτών, καθώς και άλλα). Η Power-Clean εφαρμόζει πιστά το πλαίσιο που έχει θεσπίσει η πολιτεία, βάσει των διεθνών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος. Με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών (κάτοχοι διπλωμάτων ADR) και πλήρως εξοπλισμένα οχήματα τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις εξασφαλίζουμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, την ορθή διαχείριση στα επικίνδυνα απόβλητα.

Η εταιρεία μας διατηρεί αρχείο στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά την Πανελλαδική Συλλογή - Μεταφορά και Αποθήκευση Επικινδύνων Αποβλήτων με αριθμό μητρώου 1412.

Η Power-Clean σας κατοχυρώνει με την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών για την παραλλαβή και παράδοση των αποβλήτων.                          Διαθέτει τα απαραίτητα δοχεία, καλύπτοντας τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία  για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή συλλογή , μεταφορά και αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων.

Ειδικές συσκευασίες αποβλήτων

Οι συσκευασίες των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές σύμφωνα με  τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.   Τα ειδικά δοχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα  , πλαστικά ή μεταλλικά, είναι πιστοποιημένα για την συγκεκριμένη χρήση και διαθέτουν την απαραίτητη διεθνή σήμανση UN. Παραδίδουμε τα εγκεκριμένα δοχεία κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 

 

 

Gallery Εικόνων